Volg Stadsbos013

Image Alt

Uitbreiding heidegebied de Sijsten in Stadsbos013

Uitbreiding heidegebied de Sijsten in Stadsbos013

Uitbreiding heidegebied de Sijsten in Stadsbos013

Het heidegebied de Sijsten ligt in het zuidwesten van Stadsbos013 en is omsloten door voormalige productiebossen. Door het heide gebied minstens te verdubbelen krijgt de biodiversiteit in het gebied een belangrijke impuls. De ruimere jas zorgt ervoor dat het heidelandschap beter tot zijn recht komt. Bovendien zorgt de uitbreiding voor aansluiting met de graslanden van de Kaaistoep. Een natuurlijke vergroting van het leefgebied voor de dieren is het gevolg. Het plan voorziet er ook in om de beleving en toegankelijkheid voor de recreant te versterken; zo wordt het gebied interessanter voor bezoekers. 

Natuurontwikkeling
TWM Gronden is als eigenaar van de Kaaistoep en grote delen omliggend bosgebied al meer dan 20 jaar bezig met natuurontwikkeling. Zo draagt zij in belangrijke mate bij aan het behouden en vergroten van de biodiversiteit. Typische dier- en plantsoorten die gebonden zijn aan dit type landschap krijgen door de uitbreiding een groter leefgebied; dit bevordert het evenwicht in het ecosysteem. Het voornemen voor uitbreiding sluit perfect aan op de wens van de Provincie Noord-Brabant om de heide in deze regio uit te breiden. De Provincie verstrekt dan ook subsidie om dit soort projecten mede mogelijk te maken.

Weldaad voor bijzondere flora en fauna
Veel bijzondere planten en dieren die typisch zijn voor een heidelandschap, profiteren van de uitbreiding. Vogelsoorten die al bekend zijn voor gebied De Sijsten zijn onder meer de Nachtzwaluw, Boomleeuwerik en Roodborsttapuit. Vanuit de omgeving weten ook de Ransuil, Geelgors, Grasmus en Kneu de heide te vinden. En elk jaar komt de Klapekster hier overwinteren.

Naast  Struikheide zijn veel bijzondere planten te vinden zoals Stekelbrem, Hondsviooltje, Liggende vleugeltjesbloem, Tandjesgras en Klein warkruid. De enige reptielensoort uit de omgeving – de Levendbarende hagedis – is ook te vinden op en rond de heide. Helaas staat deze soort landelijk erg onder druk. Maar in de Sijsten zit een gezonde populatie die, zeker na uitbreiding van het heidelandschap, zich nog verder uit kan breiden.

Werkzaamheden
Om het heidegebied te kunnen vergroten, is het nodig een groot deel van het gebied om te vormen van bos naar heide. Een deel van de bomen blijft behouden en onderdeel uitmaken van het heidelandschap. Een solitaire boom of een groepje bomen op de heide zijn voor veel dieren namelijk erg belangrijk als onderdeel van het leefgebied. De begroeiing van het heidelandschap zal daarom zeer gevarieerd zijn. Het omliggende bos gaat geleidelijk over in de heide en vormt zo één geheel.
Op bepaalde plaatsen volgen aanvullende maatregelen om de heidevegetatie te bevorderen, zoals plaggen, maaien en aanbrengen van steenmeel, een duurzame bodemverbeteraar om verdwenen noodzakelijke mineralen in de bodem weer aan te vullen. De werkzaamheden vinden plaats in twee fases. Begin december gaat de eerste fase van start.

Opbrengsten terug in het project
Vrijgekomen hout wordt verkocht. De opbrengsten vloeien volledig terug in dit project. Aangevuld met provinciale subsidie, worden hiermee andere maatregelen bekostigd waaronder het versterken van de kwaliteit voor de recreant. De precieze invulling hiervan is nog niet vastgesteld. 

Meer weten
TWM gronden informeert geïnteresseerden graag uitgebreid over de beoogde werkzaamheden. Wilt u meer weten over dit project, meld u dan aan voor een van de excursies die vooraf worden georganiseerd. Deze vinden plaats op 16 en 17 december van 14.00 tot 15.30 uur. Aanmelden kan via info@stadsbos013.nl. Daarna ontvangt u nadere informatie over de exacte locatie  van de excursie(s).