Volg Stadsbos013

Image Alt

Aanleg EVZ Hultense Leij

Aanleg EVZ Hultense Leij

Aanleg EVZ Hultense Leij

In het natuurbeheerplan van de Provincie Noord-Brabant staan diverse ecologische verbindingszones (EVZ’s) rond Tilburg opgenomen. Een ecologische verbindingszone gaat versnippering van de natuur tegen door natuurgebieden met elkaar te verbinden. Ze functioneren als trekroutes en als leef- en voortplantingsgebied voor dieren en planten. Ook houdt een EVZ het water langer vast, dat helpt tegen verdroging van het gebied.

In het gebied rond Wijkevoort liggen twee ecologische verbindingszones. In samenwerking met Waterschap Brabantse Delta zijn deze zones uitgewerkt. In navolging van de aanleg van de EVZ langs de Groote Leij start medio augustus de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Hultense Leij.

Deze werkzaamheden vinden plaats in het gebied tussen de Burgemeester Letschertweg tot de Hultenseweg en duren tot februari 2024. De aanleg van de EVZ Hultense Leij omvat het vergraven en deels verondiepen van de Hultense Leij, de aanleg van poelen en natuurvriendelijke oevers, het realiseren van een doorstroommoeras en de aanplant van struiken en bomen zodat er een deels begroeide zone ontstaat. Het overige terrein wordt ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Het ontwerp is te vinden via deze link.